Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINSKÁ, Mária. Analýza záväzkov Slovenskej republiky v oblasti obrany v kontexte rodovej rovnosti a dodržiavania ľudských práv žien. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 3, s. 69-108.
  článok

  článok

 2. BELAN, Lubomír - PETRUFOVÁ, Mária. Správanie sa príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 1, s. 70-94.
  článok

  článok

 3. BUČKA, Pavel - MAREK, Ján - PÁSTOR, Rudolf. Modernization of the Armed Forces of the Russian Federation after the Russian-Georgian Conflict. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 2, s. 62-86.
  článok

  článok

 4. BŘEŇ, Jan - ZEMAN, Tomáš - URBAN, Rudolf. Possible Social, Economic and Security-Political Causes of Terrorism: View of Experts from the Czech Republic. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 46-49.
  článok

  článok

 5. GIZICKI, Wojciech. Global and Regional Security. A Return to Military Strength (?). In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2020. ISSN 1337-8163, 2020, roč. 13, č. 1, s. 4-17.
  článok

  článok

 6. BAČOVÁ, Laura. Dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného práva. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2020. ISSN 1339-5467, 2020, roč. 8, č. 1, s. 109-132.
  článok

  článok

 7. BUČKA, Pavel - MAREK, Ján. Využitie metód operačnej analýzy v rozhodovacom procese. In Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Interpolis, 2018. ISBN 978-80-972673-5-3, s. 22-32.
  článok

  článok

 8. KAVÁLEK, Tomáš - ŠMÍD, Tomáš. Kurdská otázka v Turecku v letech 2009 až 2011: Konflikt (ne)zralý pro řešení? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 7-21.
  článok

  článok

 9. NEČAS, Pavel - KOLLÁR, Dávid. Bezpečnostná stratégia EÚ a jej význam pre sektorovú bezpečnosť. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 519-529.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump ako diplomat Európanov sklamal. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 50-51.
  článok

  článok