Výsledky vyhľadávania

 1. ZHUKOV, Roman. Economic Assessment of the Development Level of the Central Federal District Regions of the Russian Federation: Econometric Approach. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1804-8765, 2018, vol. 98, no. 1, s. 53-68.
  článok

  článok


 2. ŠVORC, Jan. Subjective Well-Being and Individual Material Situation in Four Countries of Central Europe. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 6, s. 727-751.
  článok

  článok


 3. PIKNEROVÁ, Linda. Transportní možnosti Afrických vnitrozemných států. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 3, s. 273-295.
  článok

  článok


 4. ŽUĽOVÁ, Jana. Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 5, s. 3-6.
  článok

  článok


 5. BLANÁR, František. Eurostudent : ciele a zameranie medzinárodného výskumného projektu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 2, s. 3-17.
  článok

  článok


 6. GERBERY, Daniel. Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 4, s. 2-10.
  článok

  článok


 7. TRNKOVÁ, Mária - GURŇÁK, Daniel. Rovníková Guinea - najrozvinutejší štát Afriky? In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2017. ISSN 1335-9258, 2017, roč. 25, č. 1, s. 15-24.
  článok

  článok


 8. BANIČOVÁ, Katarína. Ageing process of population and social policy in the Slovak Republic. In QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, s. 571-575 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. PRŮŠA, Ladislav. Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace? In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 437-446 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. BAREŠ, Pavel. Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 3, s. 2-12.
  článok

  článok