Výsledky vyhľadávania

 1. KASALA, Karol. Generácie v historickom kontexte. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258, 2018, roč. 26, č. 1, s. 28-31.
  článok

  článok


 2. MIHALIKOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela. Informatizácia ako základ vedomostne orientovanej spoločnosti. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 2, s. 38-44.
  článok

  článok


 3. KOČÍKOVÁ, Elza. Využívanie informačno-komunikačných technológií v riadení ľudských zdrojov. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 3, s. 70-80.
  článok

  článok


 4. LÉVY, Pierre. Algoritmická mediácia. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 1, s. 42-51.
  článok

  článok


 5. VONDROVÁ, Vladislava. Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti. In Sociální práce. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. ISSN 1213-6204, 2014, roč. 14, č. 3, s. 81-101. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194328/sp3_2014_web-151202115124.pdf>
  článok

  článok


 6. KLINEC, Ivan. Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok


 7. HENNYEYOVÁ, Klára - HAMÁŠOVÁ, Katarína - VIRÁGH, Roderik. Informačná bezpečnosť a budovanie bezpečnostnej politiky v podnikoch. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. ISSN 1336-7773, 2013, č. 1, s. 7-11.
  článok

  článok


 8. ČERNÝ, Milan. HR systémy v době informační společnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2013. ISSN 1212-690X, 2013, č. 12, s. 17.
  článok

  článok


 9. FABOVÁ, Ľudmila. Charakteristika a vývoj odvetvia IKT. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 6, s. 9-15. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0163376/fss0612.pdf>
  článok

  článok


 10. KRÚPOVÁ, Ivana - TOMČÍKOVÁ, Monika. Riadenie podniku v podmienkach znalostnej ekonomiky. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 264-269.
  článok

  článok