Výsledky vyhľadávania

 1. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics. Eurasia Business and Economics Society Conference. EBES 2017: Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics : Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES Conference), January 12-14, 2017, Budapest University of Technology [elektronický zdroj]. Reviewers: Sagi Akron, Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Huseyin Bilgin. Cham : Springer, 2018. online 360 s. Eurasian Studies in Business and Economics, 9. ISBN 978-3-319-76287-6. ISSN 2364-5067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dušan Šimo, Róbert Hölcz. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4336-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PÁLENÍK, Viliam. Potential of the silver economy : in an ageing Europe dealing with an ongoing debt crisis and problems in the labour market [elektronický zdroj]. Reviewed by: Piotr Błędowski, Radim Boháček, Vladimír Novák. 1st ed. Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, 2015. online [135 s.]. VEGA 1/0935/12, 2/0104/12, 2/0070/15, APVV-0135-10. ISBN 978-86-80394-00-8.
  Potential of the silver economy

  elektronická kniha

 5. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [82 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4180-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR

  elektronická kniha

 6. Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : [recenzovaný] sborník z 10. mezinárodní konference : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy : Jihlava 25. - 26. února 2015 [elektronický zdroj]. Editoři/editors: Stanislava Pachrová, Martina Doležalová. 1st ed. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. online [542 s.]. ISBN 978-80-88064-09-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles [elektronický zdroj]. Reviewed by Gabriela Pajtinková - Bartáková, Jan Koudelka. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. CD-ROM [210 s.]. ISBN 978-80-225-3632-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [283 s.]. VEGA 2/0004/12. ISBN 978-80-7144-212-7.
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

  elektronická kniha

 9. International marketing trends conference. International marketing trends conference : Venice, 19th - 21st January 2012 [elektronický zdroj]. Venice : Ca' Foscari University of Venice, 2012. CD-ROM [500 s.]. ISBN 978-2-9532811-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Determinanty osobnej spotreby a spotrebiteľského správania seniorov : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0612/12 [elektronický zdroj]. Recenzenti Dušan Šimo, Róbert Hölcz. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [74 s.]. VEGA 1/0612/12. ISBN 978-80-225-3481-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha