Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLENÍK, Michal - MUSILOVÁ, Magdaléna. Starostlivosť o seniorov v podmienkach Slovenskej republiky. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2020. ISSN 1336-7420, 2020, roč. 16, č. 1, s. 34-45.
  článok

  článok

 2. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 6, s. 2-13.
  článok

  článok

 3. SCHMAHL, Gerda. Long-Term Care at a Crossroad – The German System. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 579-587 online.
  článok

  článok

 4. PEŠKOVÁ, Jana - URBAN, David. Význam kontaktních center v životě uživatelů nelegálních návykových látek. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 18-30.
  článok

  článok

 5. PRŮŠA, Ladislav. Kdo zabezpečí péči o naše seniory. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 1, s. 5-18.
  článok

  článok

 6. VILINOVÁ, Katarína - DUBCOVÁ, Alena - KUČERÁKOVÁ, Jana. Spoločenské aspekty fungovania detských domovov vo vybraných obciach NUTS II západné Slovensko. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 740-748.
  článok

  článok

 7. Restart: Dospělým ze dne na den. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 10, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. MOLINUEVO, Daniel. Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-30.
  článok

  článok

 9. TICHÝ, Miroslav. Zvýšenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 42-44.
  článok

  článok

 10. MASÁROVÁ, Tatiana. The State Social Support Instrument Tools within the Life of a Migrant. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 27-31.
  článok

  článok