Výsledky vyhľadávania

 1. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [85 s.]. ISBN 978-80-225-4470-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Kusá, Vanda Maráková, Martina Minárová. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM 218 s. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1346-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 448 s. ISBN 978-80-8105-917-9. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 474 s. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity 2017: onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 7. – 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. online 286 s. ISBN 978-80-8105-919-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

  elektronická kniha

 8. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [82 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4180-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR

  elektronická kniha

 9. The marketing collection : single user licence [elektronický zdroj]. Volume 1, 2, 3. Tadcaster : Business Case Studies, [2013]. CD-ROM [82, 60, 57 s.]. Business Case Studies Archive. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike. Vedecká online konferencia. Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník prezentácií] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2012. CD-ROM [247 s.]. Dostupné na : <http://of.euba.sk/konfksacr/> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha