Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2019. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 191-194.
  článok

  článok

 2. BÖSZÖRMENYI, Jana. Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a cash flow. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 11, s. 119-131.
  článok

  článok

 3. HÝBLOVÁ, Eva. Analysis of mergers in Czech agricultural companies. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 10, pp. 441-448.
  článok

  článok

 4. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Výkaz o peňažných tokoch (cash flow) podľa IAS 7. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 6, s. 2-9.
  článok

  článok

 5. MARHEFKOVÁ, Martina. Register účtovných závierok umožní lepšie si preveriť obchodných partnerov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 4, s. 51-53. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/4-2012/Register-uctovnych-zavierok-umozni-lepsie-si-preverit-obchodnych-partnerov/>
  článok

  článok

 6. FIŠEROVÁ, Veronika. Effects of creative accounting on the future of the company. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X, 2011, č. 1, s. 58-64.
  článok

  článok

 7. TUŽINSKÝ, Martin. Odložená daň z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 11, s. 34-43. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/odlozena-dan-z-prijmov.m-1672.html>
  článok

  článok

 8. LACOVÁ, Ľudmila. Účtovná závierka podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) v porovnaní s účtovnou závierkou v Slovenskej republike. In Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa vedy a techniky : Ružomberok 2.-6. novembra 2009. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISBN 978-80-8084-555-1, s. 417-424.
  článok

  článok

 9. HRIVNÁK, Pavel. Rýchlejšie, lepšie a presnejšie. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 48-49.
  článok

  článok

 10. ADAMÍK, Marián. Hodnotenie úverového rizika podnikateľských subjektov v banke a jeho monitoring. In Financie a riziko - prístupy mladých ekonómov : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3090-3, s. 1-7.
  článok

  článok