Výsledky vyhľadávania

 1. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Future Forms of Economic Systems. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 354-362 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Dizajn ekonomických systémov v 21.storočí. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 212-226 CD-ROM. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 3. TARČA, Alexander. Možnosti využitia cloudových služieb. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 43 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Martin. Jiná Krajina: Doctrine of convergence through the eyes of institutional economics. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 26-35 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 5. PIOVARČIOVÁ, Veronika - ŠČEPÁNOVÁ, Petra. Vývojové trendy komparácie ekonomických systémov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 222-242. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok

 6. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena. New development of the social and solidarity economy in the SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 172-186 CD ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok

 7. PIOVARČIOVÁ, Veronika - ŠČEPÁNOVÁ, Petra. Vplyv globalizácie na skúmanie ekonomických systémov. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [6-15] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok

 8. Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Veronika Piovarčiová, Ľubomír Darmo, Peter Adamovský. 1. vyd. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. CD-ROM [132 s., 9,8 AH]. VEGA 1/0409/14. ISBN 978-80-225-4309-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HRIC, Jaroslav. Nové prúdy hospodárskeho usporiadania sveta v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 166-173 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 10. VONGREJ, Marián. Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K. H. Marxa. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, 2015, roč. 2, č. 7-8, s. 1-6 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok