Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKORVAGOVÁ, Simona - DRIENIKOVÁ, Kristína. Socioeconomic aspects of the EU competitiveness. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 6, pp. 55-66.
  článok

  článok

 2. TURŇA, Ľubomír. Možnosti vzniku vlnovej odozvy sociálno-ekonomického prostredia ako dôsledok podnetu v nelineárnom modeli kontinua. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 203-220 online.
  článok

  článok

 3. GALANSKÁ, Nina. Percepcie o migrácii a jej vplyv na ekonomický rast a pracovný trh. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [277-283] CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 4. DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Was the growth in EU inclusive? In Inclusive growth and employment in Europe. International conference. Inclusive growth and employment in Europe : international conference proceedings : Bratislava, Slovakia, 3rd-4th November 2015. - Bratislava : Institute of economic research of Slovak Academy of Sciences, 2015. ISBN 987-80-7144-252-3, p. 23-45. APVV-0371-11.
  článok

  článok

 5. BARTA, Michal. Inštitúcie služieb zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, jún 2014, roč. 2, č. 2, s. 17-27 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192025/2_vydanie_jun_2014.pdf>
  článok

  článok

 6. RIEVAJOVÁ, Eva. Sociálny štát a sociálna ochrana. In Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3676-9, s. 110-121 CD-ROM. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. RUSSEV, Stojan Todorov - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu. Recenzovali Štefan Majtán, Milan Fekete. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 466 s. [20,12 AH]. ISBN 978-80-89553-13-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. ROZBORILOVÁ, Dária. Ekonomický rast v niektorých súvislostiach. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-8] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. ORBÁNOVÁ, Darina. Vzdelanie ako nástroj znižovania chudoby. In Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť) : zborník statí z vedeckej konferencie : Bratislava, 6. septembra 2012. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-7144-200-4, s. 135-140. KEGA 00EU-4/2012.
  článok

  článok

 10. BLAŠKOVÁ, Mária. Inšpiratívne oblasti hospodárskej politky švédskeho modelu sociálneho štátu. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 5, s. 20-25 online. VEGA 1/0570/11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0165765/casopis 5-2012.pdf>
  článok

  článok