Výsledky vyhľadávania

 1. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Inovácia reklamačného konania v obchode a službách spoločností. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 123-133.
  článok

  článok

 3. KARKALÍKOVÁ, Marta - NOSEKOVÁ, Dominika. Implementation of Management Systems as Competitive Advantage. In Izvestiya : journal of university of economics - Varna. - Varna : University of economics, 2017. ISSN 2367-6361, 2017, vol. 61, no.1, pp. 27-35. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita a Industry 4.0. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 32-40 online.
  článok

  článok

 5. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta - ŽÁK, Štefan. Food quality and safety in the context of increasing their competitiveness. In Commodity science in a changing world. Symposium. Commodity science in a changing world : 20th IGWT symposium : September 12th-16th, 2016, Varna, Bulgaria. - Varna : University of economics, 2016. ISBN 978-954-21-0904-4, p. 666-671 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Výkonnosť podniku ako dôsledok produktivity a kvality výstupov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 3, s. 36-42 online.
  článok

  článok

 7. HLIBOKÁ, Lucia. Kvalita vzdelávania – systém manažérstva kvality výučby. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 4, s. 30-35 online.
  článok

  článok

 8. KARKALÍKOVÁ, Marta. Systémy manažérstva a význam ich auditovania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 429-439. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 9. GSCHWANDTNER, Michael. Quality management as supportive system for corporate management of medical device enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 167-173 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GUBOVÁ, Klaudia - BENČURA, Branislav. Certifikácia systému manažérstva kvality v podniku. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-11] CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok