Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Marketization mechanism in education. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : Modern science : Education and educational research : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-22-5, pp. 307-314. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok

 2. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Samosprávne kraje začnú školám diktovať počty tried. In Škola efektívne- úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1339-3146, 20.9.2013, [s. 1], [1,44 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/samospravne-kraje-zacnu-skolam-diktovat-pocty-tried-2013-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNILx5YiQFcOBUsPTwVrguwZk/?query=samospr%E1vne+kraje+za%E8n%FA+%B9kol%E1m&serp=1>
  článok

  článok

 3. KOVÁČ, Filip - KONEČNÁ, Martina. Analysis of the Slovak and Czech university education through selected quantitative indicators. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 782-790 [CD-ROM]. VEGA 1/0174/11.
  článok

  článok

 4. TIBENSKÁ, Simona. Easy English, Simona Tibenská - business plán. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 245-247 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. The benefactor and the individual - education as an internal process. Do angl. prel. Marta Grossmanová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 115-121.
  článok

  článok

 6. VLČKOVÁ, Viera - KOUŘILOVÁ, Jana. The Development of university education at the territory of the Czech Republic and of the Slovak Republic. In Regionální studia : recenzovaný vědecký časopis = peer-reviewed scientific journal. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISSN 1803-1471, 2010, č. 2, s. 34-41. VEGA 1/0254/10/13, GA ČR 402/09/0179.
  článok

  článok

 7. HONTYOVÁ, Kajetána. Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. 1-5.
  článok

  článok

 8. BARTALOSOVÁ, Erika. Tendencia vývoja štruktúry školského systému v SR. In Financie a riziko - prístupy mladých ekonómov : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3090-3, s. 21-29. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. LITOMERICKÝ, Juraj. Problémy výchovy mladých ľudí k duševnej práci a význam vedomostí z hľadiska nárokov praxe. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 246-251.
  článok

  článok

 10. LIĎÁK, Ján - SRB, Vladimír. Soukromé vysoké školy a rozvoj českých a slovenských regionů. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Bratislava, 19. novembra 2009. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-970272-2-3, s. 152-156.
  článok

  článok