Výsledky vyhľadávania

 1. VAŇO, Boris. Dôsledky zmien reprodukčného správania na vekové zloženie obyvateľstva. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 3-12.
  článok

  článok

 2. ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Changes in the Population Age Structure of Czech Districts in 1989–2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 4, s. 227-239.
  článok

  článok

 3. BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918-2018. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 3, s. 2-27.
  článok

  článok

 4. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok

 5. FIALA, Tomáš et al. Population Development of Czechia and Slovakia after 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991, 2018, roč. 60, č. 3, s. 202-218.
  článok

  článok

 6. KOPECKÁ, Lucie. Vliv věkové struktury obyvatelstva na výskyt a léčbu chronických onemocnění v rámci Evropy. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. ISSN 1336-7420, 2018, roč. 14, č. 1, s. 19-28.
  článok

  článok

 7. ŠIGUTOVÁ, Lenka. Věková struktura obyvatelstva ze sčítání lidu, domů a bytů 2011. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0011-8265, 2014, roč. 56, č. 1, s.50-53. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184695/130053_14-01.pdf>
  článok

  článok

 8. HÜBELOVÁ, Dana. Vybrané výsledky komparace kvality lidských zdrojů v okresech České republiky. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193, 2014, roč. 66, č. 4, s. 383-400.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Ladislav. Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migrácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 3, s. 30-45.
  článok

  článok

 10. MITKOVÁ, Ľudmila. Seniori a trh práce. In Horizonty podnikateľského prostredia : zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : 17. december 2012 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3347-4, s. 122-126.
  článok

  článok