Výsledky vyhľadávania

 1. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Ideational idioms in Business English communication. Odborne posúdili: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. [9,48 AH]. ISBN 978-80-225-4323-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 2. AHLREP, Christian. Das Konzept "Sprachreflexion" und "Sprachkritik" als Teil des DaF-Unterrichts. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 216-226.
  článok

  článok


 3. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 285-292. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 4. ADAMCOVÁ, Lívia. Rhetorik für den Beruf. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2016. ISSN 0038-8459, 2016, jg. 60, nr. 2, s. 91-93.
  článok

  článok


 5. MELUŠOVÁ, Elena. Úskalia francúzsko-slovenského prekladu – teória a pedagogická prax. In Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu. zbierka vedeckých a metodických článkov. Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu : zbierka vedeckých a metodických článkov. - Bratislava : Eurasian academy, 2016. ISBN 978-80-971536-5-6, s. 118-132.
  článok

  článok


 6. ADAMCOVÁ, Silvia. Political language in international relations. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 161-166. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Lexiko-gramatické a štylistické osobitosti odborného textu z oblasti medzinárodných vzťahov (na príklade anglického a ruského jazyka). In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4132-9, s. 81-85 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine. In Eslavística Complutense : Estudios de Eslavística, así como de relaciones lingüísticas, literarias y culturales hispano-eslavas. - Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2015. ISSN 1988-2912, 2015, vol. 15, s. 33-46 online.
  článok

  článok


 9. SCHMIDTOVÁ, Mariana. Editoriál v britskej tlači. In Megatrendy a médiá 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Megatrendy a médiá 2014 : Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice 15. a 16. apríla 2014. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-586-7, s. 185-203. KEGA: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písanej žurnalistiky.
  článok

  článok


 10. STRELKOVÁ, Katarína. Emília Charfaoui: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXVI. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8177-002-9, s. 126-127 [CD-ROM]. Recenzia na: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Emília Charfaoui. - Bratislava : Univerzita J. A. Komenského, 2014. ISBN 978-80-8177-002-9. KEGA 017 UK-4/2012.
  článok

  článok