Výsledky vyhľadávania

 1. KVAPIL, Roman. Akademické formáty v slovenskom univerzitnom prostredí. In FORLANG 2019. cudzie jazyky v akademickom prostredí. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov a odborných článkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. - 7. júna 2019. - Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-553-3398-4. ISSN 1338-5496, s. 77-87. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. SERESOVÁ, Katarína. Anglizismen in der deutschen Sprache - Gründe der Benutzung und ihre stilistische Funktion. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, roč. 11, č. 2, s. 96-106.
  článok

  článok

 3. DER SPRACHDIENST. Rhetorik für den Beruf. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag. ISSN 0038-8459, 2016, jg. 60, nr. 2, s. 91-93.
  článok

  článok

 4. MELUŠOVÁ, Elena. Úskalia francúzsko-slovenského prekladu – teória a pedagogická prax. In Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu. zbierka vedeckých a metodických článkov. Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu : zbierka vedeckých a metodických článkov. - Bratislava : Eurasian academy, 2016. ISBN 978-80-971536-5-6, s. 118-132.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Silvia. Political language in international relations. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 161-166. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok

 6. AHLREP, Christian. Das Konzept "Sprachreflexion" und "Sprachkritik" als Teil des DaF-Unterrichts. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 216-226.
  článok

  článok

 7. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 285-292. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok

 8. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Ideational idioms in Business English communication. Odborne posúdili: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. [9,48 AH]. ISBN 978-80-225-4323-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine. In Eslavística Complutense : Estudios de Eslavística, así como de relaciones lingüísticas, literarias y culturales hispano-eslavas. - Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2015. ISSN 1988-2912, 2015, vol. 15, s. 33-46 online.
  článok

  článok

 10. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Lexiko-gramatické a štylistické osobitosti odborného textu z oblasti medzinárodných vzťahov (na príklade anglického a ruského jazyka). In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4132-9, s. 81-85 CD-ROM.
  článok

  článok