Výsledky vyhľadávania

 1. OVEČKOVÁ, Oľga. Ešte raz k vymedzeniu predmetu a účinkov premlčania v návrhu novely Občianskeho zákonníka. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 5, s. 435-442.
  článok

  článok

 2. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 3. SARDAK, Sergii - BILSKAYA, Olha - SIMAKHOVA, Anastasia. Potential of economy socialisation in the context of globalisation. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 4-8.
  článok

  článok

 4. KASZTELAN, Armand. Green growth, green economy and sustainable development: terminological and relational discourse. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 487–499.
  článok

  článok

 5. BIELIK, Lukáš. Evidencia v sémantike. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 1, s. 1-14.
  článok

  článok

 6. ĎURICOVÁ, Oľga. Postavenie predmetu ekonomické cvičenia v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 3-6 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. PETERKOVÁ, Jana. Budování pověsti EU prostřednictvím veřejné diplomacie. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 1, s. 48-70. Dostupné na : <http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2016/1-2016/>
  článok

  článok

 8. BROULAND, Pierre - PRIESOLOVÁ, Janka. Doplňkové zdravotní pojištění ve Francii, institut „mutuelle“ a jeho terminologie. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 6, s. 69-77.
  článok

  článok

 9. HÁJIK, Tomáš. Terminologické aspekty prekladu chromatických termínov - fenomén červenej v geopolitickom kontexte. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 182-194.
  článok

  článok

 10. SAMUHELOVÁ, Magdalena - ŠIMKOVÁ, Lucia. Neuromarketing : úvod do problematiky. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 2-21.
  článok

  článok