Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 2. POTISKOVÁ, Ingrid. Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditeľné. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ROGOVSKÁ, Vanda - GÖRÖGOVÁ, Lenka. Názory slovenských spotrebiteľov týkajúce sa geneticky modifikovaných potravín. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 4. ANTALOVÁ, Mária - STRHÁR, Pavol. Vybrané teoreticko-metodologické prístupy k hodnotám. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, jún 2013, roč. 1, č. 2, s. 129-139 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173897/2_vydanie_jun_2013.pdf>
  článok

  článok

 5. PORVAZNÍK, Ján. Celostný koncept poznávania objektov a využívania poznatkov - manažment (nie len hospodárskych) objektov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 411-415.
  článok

  článok

 6. SZARKOVÁ, Miroslava. K otázkam obsahu a štruktúry právneho vedomia verejnosti. In Právne vedomie verejnosti v demokratickom štáte : zborník z celoštátneho vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou : Bratislava, Akadémia Policajného zboru, 22. 10. 2010. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnej správy a verejných financií, 2011. ISBN 978-80-8054-518-5, s. 21-30.
  článok

  článok

 7. BAČOVÁ, Monika. Kresťanský obraz podnikateľa. In Sociálne uplatnenie a kresťanské zásady : zborník. - Tišnov : SURSUM, 2010. ISBN 978-80-7323-198-9, s. 102-109.
  článok

  článok

 8. PLÁVKOVÁ, Oľga. Premeny vedomia občanov Slovenska na prelome tisícročia. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 25-38.
  článok

  článok