Výsledky vyhľadávania

 1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-554-1091-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve

  elektronická kniha

 3. DRUGA, Peter et al. Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa : odporúčania pre Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Luxembourg : Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. online 108 s. ISBN 978-92-79-21748-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku. Vedecko-pracovný seminár pre doktorandov. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku : elektronický zborník príspevkov z III. slovensko-českého vedecko-pracovného seminára pre doktorandov : pod záštitou vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. : Žilina 24. november 2010 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. [147] s. ISSN 1336-5878. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha