Výsledky vyhľadávania

 1. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. Health Awareness in Consumer Behaviour of Chosen Generations. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 218-228 CD-ROM. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. VOKOUNOVÁ, Dana. Generational Differences in Healthy Lifestyle in Slovakia. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 458-466 CD-ROM. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 3. KITA, Pavol. Komunikačno-presvedčovací model marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 7-26. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 4. MALCZYK, Ewa et al. Health Status of Women From a Small and a Big Town in Poland: The Subjective and Objective Assessment. - Registrovaný: Scopus. In Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. - Nitrianske Hrnciarovce : Association HACCP Consulting. ISSN 1337-0960, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 950-955 online. Dostupné na : <https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1204/1166>
  článok

  článok

 5. LESÁKOVÁ, Dagmar. Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 252-258 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 6. HASAN, Jamal. Hodnotenie vybraných e-shopov s doplnkami výživy. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 37-46. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 7. VIETORIS, Vladimir et al. Analysis of Consumer Preferences at Organic Food Purchase in Romania. In Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Olsztyn : Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, 2016. ISSN 1230-0322, 2016, vol. 66, no. 2, pp. 139-146 online.
  článok

  článok

 8. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Nutričná kvalita netradičných cereálií. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 1. decembra 2016. - Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2016. ISBN 978-80-89417-72-8, s. 81-84. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 9. HLAVATÝ, Ivan. Preferovanie lokálnych potravín na Slovensku. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. KOLLÁR, Vojtech. Trhový dohľad potravinárskych produktov v Slovenskej republike. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 126-142 CD-ROM.
  článok

  článok