Výsledky vyhľadávania

 1. BELEŠOVÁ, Mária. Súčasné ponímanie gramotnosti aj v kontexte vzdelania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 28-38.
  článok

  článok

 2. BLANÁR, František. Sociálne zázemie absolventov slovenských vysokých škôl - vzdelanie rodičov a partnera. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 2-3, s. 11-20.
  článok

  článok

 3. HRICOVÁ, Romana - MADZINOVÁ, Renáta. Pohľad na zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 53-73.
  článok

  článok

 4. CIVELEK, Mehmet et al. International Variations in Firm-Level Strategic Entrepreneurial Orientation of SMEs. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 5. ISTUDOR, Nicolae et al. Impact of Education and Economic Growth on Labour Migration in the European Union. A Panel Data Analysis. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 4, pp. 55-67.
  článok

  článok

 6. RATNAYAKE-KAŠČÁKOVÁ, Dagmara - TOMKOVÁ, Anna - ONDRIJOVÁ, Ivana. Analysis of Mutual Differences of Neuromarketing Attributes in the Context of Achieved Customer Education. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2020. ISSN 1339-9381, 2020, vol. 12, no. 2, s. 21-28.
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok

 8. ELIASSON, Kent - HAAPANEN, Mika - WESTERLUND, Olle. Regional Concentration of University Graduates: The Role of High School Grades and Parental Background. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 398–414.
  článok

  článok

 9. HOLIENKA, Marián - PILKOVÁ, Anna. Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu výsledkov GEM. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 15-23.
  článok

  článok

 10. KOTÍKOVÁ, Sylvie. Indikátory efektu přelévání v regionech. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 78-84.
  článok

  článok