Výsledky vyhľadávania

 1. BRZICA, Daneš. Global Research Talents: Analysis of Their Behavior and Publication/Citation Patterns. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 8, s. 851-881.
  článok

  článok

 2. BARTUŠKA, Ladislav - JEŘÁBEK, Karel - CHENGUANG, Li. Determination of traffic patterns on urban roads. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 103-108. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 3. COUFAL, Jan - ŠMEJKALOVÁ, Julie - TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM – lineární algebra. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2016. ISSN 1804-4166, 2016, roč. 7, č. 3, s. 13-21 online.
  článok

  článok

 4. KITA, Jaroslav. Modelovanie rozhodovacích procesov marketingových manažérov - trend k marketingovému inžinierstvu. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ŘEZANKOVÁ, Hana - LÖSTER, Tomáš. Shluková analýza domácností charakterizovaných kategoriálními ukazateli. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 139-147.
  článok

  článok

 6. SPUCHĽÁKOVÁ, Erika. Princíp fuzzy logiky. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 803-808.
  článok

  článok

 7. KOZUBÍK, Aleš. Modelovanie frekvencie dopravných nehôd v skupine vodičov. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 1, s. 12-16. VEGA 1/0931/11.
  článok

  článok

 8. LUHA, Ján. Korelácia vnorených javov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 5, s. 84-91. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0080846/fss0508.pdf>
  článok

  článok

 9. VALTER, Ján. Analýza akciových indexov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Máj 2006, č. 5. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2006casopismaj/HotMaj2006JanValter.doc>
  článok

  článok

 10. ŠTURC, Boris. Ázijské opcie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2006. ISSN 1336-5711, Február 2006, č. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2006casopisfebruar/2006FebHotAzijskeopcie2.doc>
  článok

  článok