Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Katarína Válková, Ľubomír Čunderlík, Jana Šimonová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 311 s. [17,57 AH]. ISBN 978-80-8168-727-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 2. KASTLEROVÁ, Sylvia. Analýza vplyvu zmluvných sankcií za nesplnenie záväzkov na výsledok hospodárenia v účtovníctve podnikateľských subjktov v SR. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4011-7, s. 35-37.
  článok

  článok


 3. KMEŤOVÁ, Oľga. Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2014. ISBN 978-80-225-3977-7, s. 34-43 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. SABO, Mikuláš et al. Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 395 s. [19,5 AH]. Juristika. ISBN 978-80-89393-48-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]

 5. VAČOKOVÁ, Lenka. Princípy a zásady v obchodnom práve. In Olomoucké debaty mladých právníků 2010 : sborník z mezinárodní vědecké konference, 12.9.-14.9.2010. - Praha : Nakladatelství Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-59-2, s. 175-182.
  článok

  článok


 6. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch a ich vplyv na udržateľný rozvoj podnikania. In Prístupy k ponuke podnikov v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja : odborná monografia odborných prác projektu VEGA 1/0228/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2756-9, s. 21-47.
  článok

  článok


 7. VETERNÍKOVÁ, Mária. Postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, uplatňovanie pohľadávok v konkurze. In Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2413-1, s. 27-38.
  článok

  článok


 8. VÁLKOVÁ, Katarína - KAVESCHÁNOVÁ, Silvia. Vybrané kapitoly obchodného práva so zameraním na obchodné záväzkové vzťahy. Bratislava : MERKURY, 2007. 196 s. ISBN 978-80-89143-42-9.

 9. SABO, Mikuláš et al. Právne formy podnikateľských vzťahov. Bratislava : Iura Edition, 2005. 205 s. Vysokoškolské učebné texty. ISBN 80-8078-059-5. [Počet ex. : 8, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 10. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Obchodné podnikanie. 2. dopl. a preprac. vyd. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. 387 s. ISBN 80-968904-2-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]