Výsledky vyhľadávania

 1. LEMAR, Bernd. Generations- und Führungswechsel im Familienunternehmen : mit Gefühl und Kalkül den Wandel gestalten. Berlin : Springer Gabler, 2014. 299 s. ISBN 978-3-642-54691-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovné a daňové hľadisko zmeny vlastníckych vzťahov obchodných spoločností : dizertačná práca. Škol. Katarína Máziková. Bratislava, 2008. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Aktualizácia k zákonom IV/2008 : zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie : zákon SNR o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách : zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy : Upozornenie na zmenu: : zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku : zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom. Žilina : Poradca, 2008. 72 s. Aktualizácia, IV/3. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace : vznik - účetnictví - daně. 9. aktualiz. vyd. Olomouc : Nakladatelství ANAG, 2007. 238 s. Účetnictví. ISBN 978-7263-404-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky : 1989-2004. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. ix, 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Aktualizácia k zákonom IV/2004 : zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) : zákon o stavebných výrobkoch : vyhláška, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov ... : vyhláška o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania ... : nariadenie, ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr ... : zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku : zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... : zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom. Žilina : Poradca, 2004. 104 s. Aktualizácia, IV/1. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku : souvislosti právní, daňové, účetní a finanční. Praha : PROSPEKTRUM, 2001. 239 s. ISBN 80-7175-087-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SABO, Mikuláš. Podnikateľská legislatíva : študijný text. Časť 3. Bratislava : ÚĎVEM EU, 1996. 47 s. Manažment malého a stredného podnikania. PHARE SR 9306/01/01-L6. ISBN 80-225-0761-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 9. ZEMANOVÁ, Ella - HRNČÁR, Ivan. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov : Zákon (účinnosť od 1.8.1995). Vysvetlivky. Príklady z praxe. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1995. 127 s. ISBN 80-8044-008-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Správa o stave lesného hospodárstva v roku 1993 a ekonomických podmienkach realizácie koncepčných zámerov v roku : (Zelená správa). Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 1994. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]