Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. Aggregation of Fuzzy Conformances. - Registrovaný: Scopus. In New Trends in Aggregation Theory. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2. ISSN 2194-5357, s. 302-314. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Relevance of Internet Information Sources on Business for Management Processes. In International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6, pp. 2200-2212 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 3. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL : monografia. Recenzenti: Anita Romanová, Lucia Ondrušová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [92 s.] [5,85 AH]. VEGA 1/0935/16. ISBN 978-80-225-4589-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok

 5. KMEŤOVÁ, Jitka. Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu. In INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7, s. 231-240 online.
  článok

  článok

 6. DRÁB, Ján - HARVÁNEK, Lukáš - REPA, Marek. Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období : záverečná správa o riešení projektu I-14-110-00 : doba riešenia 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014. Oponenti: Peter Baláž, Peter Staněk. 1. vyd. Bratislava, 2014. 17 s. I-14-110-00.
 7. KMEŤKO, Miroslav. Internetové informačné zdroje pre investorov. In Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3825-1, s. 81-85. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 8. KOSTKOVÁ, Albína - STRAJŇÁK, Sergej. Renewable energy sources in European countries (use in tourism, GIS, Green buildings). In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 1, s. 23-41.
  článok

  článok

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Informácie a komunikácia vo vzdelávacej inštitúcii. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 5, s. 1.
  článok

  článok

 10. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Služby web 2.0 a nové formy komunikácie. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 597-601.
  článok

  článok