Výsledky vyhľadávania

 1. Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky. Oponenti: Rudolf Šlosár, Elena Fetisovová. Bratislava, 2018. 32 s. KEGA 026EU-4/2016.
 2. Etika v účtovníctve a audítorstve. Medzinárodná konferencia. Etika v účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 127 s. ISBN 978-80-225-2563-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PARIŠOVÁ, Renáta. Vedecká konferencia etika v účtovníctve a audítorstve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 328-333.
  článok

  článok

 4. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Zost. Marianna Kicová. Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007. 96 s.
 5. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Statement of financial performance v kontexte medzinárodných účtovných štandardov pre verjný sektor. In Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice : medzinárodná konferencia : zborník. - Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007, s. 35-41.
  článok

  článok

 6. KICOVÁ, Marianna. Prezentácia informácií z rozpočtu v účtovnej závierke verejného sektora. In Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice : medzinárodná konferencia : zborník. - Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007, s. 32-34.
  článok

  článok

 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vzdelávanie pred vstupom do audítorskej profesie v študijnom odbore účtovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice : medzinárodná konferencia : zborník. - Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007, s. 85-91.
  článok

  článok

 8. TUMPACH, Miloš. Využitie Bayesovej Teorémy pri určení hodnoty rezerv podľa štandardu IAS 37. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0, s. 80-81.
  článok

  článok

 9. BOUŠKOVÁ, Dagmar. Priebežná účtovná závierka banky. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. HVOŽDAROVÁ, Jana. Aplikácia etických princípov v podmienkach nového zákona o audítoroch, audite a dohľade. In Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice : medzinárodná konferencia : zborník. - Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007, s. 27-29.
  článok

  článok