Výsledky vyhľadávania

 1. KORAUŠ, Antonín. Zdroje rizík a bezpečnosť v bankovníctve. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : STRIX, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 216-219.
  článok

  článok

 2. KLINEC, Ivan. Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 3. KLINEC, Ivan. Cesty ekonómie : naša civilizácia trpí zlyhaním významov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2012. ISSN 1339-2271, 2012, roč. 13, č. 5, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. KLINEC, Ivan. Korporácie získavajú stále väčšiu moc. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. KLINEC, Ivan. Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného modelu ekonomiky. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. - Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0573-8, s. 85-91. VEGA 2/0208/09.
  článok

  článok

 6. KLINEC, Ivan. Integračné scenáre Slovensko - EÚ 2025. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manžment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2006. ISSN 1337-2955, marec 2006, roč. 2, č. 1, s. 65-74.
  článok

  článok

 7. KLINEC, Ivan. Slovensko 21 - vízia pre 21. storočie. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, február 2003, roč. 5, č. 13, s. 77-87.
  článok

  článok

 8. KLINEC, Ivan. Ekonómia a ekológia na pozadí holistického videnia sveta. In Životné prostredie : Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. ISSN 0044-4863, 1998, roč. 32, č. 4, s. 186-190.
  článok

  článok