Výsledky vyhľadávania

 1. ALEXY, Július - AMBROZY, Marián - LOKAJIČEK, Miloš V. Precision and causality in economics. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, pp. 4-9 online.
  článok

  článok

 2. ALEXY, Július. Ekonomika zmien a inovácie v procese tvorby hodnoty. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 439-462.
  článok

  článok

 3. KLASOVÁ, Slávka - HUDEC, Oto. Kreativita založená na kultúre: regionálne rozdiely na Slovensku. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 45-68.
  článok

  článok

 4. GARBÁROVÁ, Miriam et al. Prípadové štúdie kreatívnych odvetví v slovenských regiónoch. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 69-102.
  článok

  článok

 5. ALEXY, Július. Postavenie univerzity, vzdelávanie a jej výskum v znalostnej ekonomike. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu". Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu" : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3, s. 16-20 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ALEXY, Július. Vzdelávacie systémy a trh práce v druhej vlne hospodárskej krízy. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 5-10 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 7. ALEXY, Július. Etický a sociálny prístup v manažmente. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, september 2013, roč. 1, č. 3, s. 15-26 online. VEGA 1/0103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177229/3_vydanie_seo.pdf>
  článok

  článok

 8. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 9. ALEXY, Július. [Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 116-117. Recenzia na: Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave / Daňo, Ferdinand ; a kol. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80225-2766-8.
  článok

  článok

 10. ALEXY, Július. Nezabudnuteľný prof. Ing. Jozef Košnár. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, December 2008, roč. 1, č. 3-4, s. 133.
  článok

  článok