Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Jaroslav et al. Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-225-4644-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Manažment kariéry a vzdelávania. Recenzenti: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 324 s. [21,886 AH]. ISBN 978-80-225-4623-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. BENČIKOVÁ, Dana. Cultural Intelligence: its Assessment and Enhancement in Slovak Enterprises. Reviewers: Martina Blašková, Ľubica Lesáková, Miroslava Szarková. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Studia oeconomica, 61. ISBN 978-80-557-1507-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Siločiary a letorasty modernej spoločnosti. Recenzenti: Karel Marek, Miroslava Szarková, Peter Škultéty ... [et al.]. 1. vydanie. Warszawa : Pedagogium, 2018. [390 s.]. ISBN 978-83-62902-30-9.
  kniha

  kniha

 5. VETRÁKOVÁ, Milota. Ľudské zdroje a ich riadenie. 2. preprac. a rozšír. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 275 s. ISBN 978-80-557-0149-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. RUŽIČKOVÁ, Oľga. Vnútropodniková komunikácia a jej vplyv na úspešnosť podniku poskytujúceho zdravotnícke služby : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2011. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KLIMENTOVÁ, Lenka. Personálny marketing v nadnárodnej franchisingovej spoločnosti v podmienkach hospodárskych zmien : dizertačná práca. Škol. Miroslava Szarková. Bratislava, 2010. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 130 s. VEGA 1/1251/04 Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky - rozvoj podnikania ako nevyhnutná súčasť zvýšenia životnej úrovne v regiónoch SR. ISBN 80-225-2155-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 429 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-17-2. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]