Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ, Tomáš. Koncept duálnej cirkulácie v čínskej ekonomike a jej hospodárske dôsledky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 97-104 online.
  článok

  článok

 2. DUDÁŠ, Tomáš. Ekonomický vplyv prvej vlny globálnej pandémie COVID-19 na ekonomiky štátov V4. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 185-192 online.
  článok

  článok

 3. DUDÁŠ, Tomáš. Vplyv globálnej pandémie Covid-19 na svetové hospodárstvo - prvé odhady a opatrenia hospodárskej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 14-26 online.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠ, Tomáš - RAJNOHA, Rastislav. Chinese High-Tech Foreign Direct Investments in the EU – Trends and Policy Responses. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2020, vol. 18, no. 2, pp. 316-328 online. GAAA GA/6/2019.
  článok

  článok

 5. DUDÁŠ, Tomáš. Analýza investičnej pomoci pre zahraničných investorov na Slovensku v rokoch 2002-2018. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 115-121.
  článok

  článok

 6. DUDÁŠ, Tomáš - GRANČAY, Martin. Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009 – 2016. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 8, s. 811-836.
  článok

  článok

 7. DUDÁŠ, Tomáš. Regionálne rozloženie investičných stimulov na Slovensku v rokoch 2002-2018. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 223-230 online.
  článok

  článok

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Obmedzenie zadlženia domácností v prostredí nízkych úrokových mier – prípad Slovenska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 83-91 online.
  článok

  článok

 9. DUDÁŠ, Tomáš - CIBUĽA, Adam. The Changing Methodology of the Global Competitiveness Index and Its Impact on Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 50-53 online.
  článok

  článok

 10. DUDÁŠ, Tomáš. Vývoj konkurencieschopnosti Slovenska v rokoch 2008-2017 - stratená dekáda? - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 152-159 online.
  článok

  článok