Výsledky vyhľadávania

 1. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Zmeny účtovného zobrazenia finančného prenájmu v účtovníctve od 1.1.2014. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník zo [14.] mezinárodní vědecké konference : Brno, 3. - 5. září 2014. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2045-2, s. 156-167.
  článok

  článok

 2. SZÁSZ, Marek. Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 12, s. 10-12.
  článok

  článok

 3. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Individuálna účtovná závierka podnikateľských účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podľa slovenskej úpravy platnej do 31. 12. 2012. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 1, s. 2-4.
  článok

  článok

 4. SZÁSZ, Marek - SZÁSZOVÁ, Renáta. Výpočet odpisov dlhodobého hmotného majetku v roku 2012. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 5, s. 178-181.
  článok

  článok

 5. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. E-learning ako moderný didaktický prostriedok vo vyučovacom procese. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 124-141.
  článok

  článok

 6. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Informačná úloha individuálnej účtovnej závierky podnikateľov v SR. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference : Hotel Horizont, Špičák, 11. - 13. září 2012. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1887-9, s. 126-129. KEGA 023EU-4/2012.
  článok

  článok

 7. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Bude register účtovných závierok prínosom pre prax? In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 84-86.
  článok

  článok

 8. BAŠTINCOVÁ, Anna. Zhodnotenie výsledkov riešenia projektu KEGA :Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov štúdijného programu účtovníctvo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 165-172.
  článok

  článok

 9. SZÁSZ, Marek - SZÁSZOVÁ, Renáta. Historický vývoj eliminácie rizika a neistoty v účtovníctve. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 209-214.
  článok

  článok

 10. SZÁSZOVÁ, Renáta - SZÁSZ, Marek. Efektívne plánovanie peňažných tokov vo vzťahu možnosti vytvoriť daňovú skupinu na účely DPH od 1.1.2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 10, s. 346-348.
  článok

  článok