Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. FARKAŠOVSKÁ, Mária. [Prírodné zdroje a udržateľný rozvoj]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 15, s. 125-126. Recenzia na: Prírodné zdroje a udržateľný rozvoj / Michal Stričík a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2646-3.
  článok

  článok

 3. ANDREJOVSKÝ, Pavol - DUŠECINOVÁ, Alena. Externality a poľnohospodárska výroba v ekologicky narušených oblastiach Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2002. ISSN 1335-6186, 2002, roč. 2, č. 3, s. 27-31.
  článok

  článok