Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKOVIČ, Ivan. Medzinárodné audítorské štandardy : ISA 315 - Poznanie účtovnej jednotky a jej prostredia a zhodnotenie rizík významných nesprávností. ISA 330 - Audítorské postupy ako reakcia na zhodnotené riziká. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 1, s. 24-27.
  článok

  článok


 2. KRUPOVÁ, Lenka - CVEČKOVÁ, Mária - DEMČÁKOVÁ, Iveta. Nehmotný majetok podľa IAS/IFRS s príkladmi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 2, s. 49-53.
  článok

  článok


 3. MATEJIČKA, Peter. Medzinárodné audítorské štandardy : ISA 530 - Výber vzorky v audite a ostatné výberové testovacie postupy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 2, s. 54-57.
  článok

  článok


 4. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Rezervy a opravné položky v bankovníctve. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 2, s. 85-87.
  článok

  článok


 5. FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Komentár k novelizácii zákona o zdravotnom poistení. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 3, s. 143-147.
  článok

  článok


 6. ČERNÝ, Michal - KRUPOVÁ, Lenka - DŽUPINKA, Miroslav. Prechod na IAS/IFRS - mýty a realita. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 158-167.
  článok

  článok


 7. FARKAŠ, Richard. Nová smernica EÚ o audite účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 177-180.
  článok

  článok


 8. JURIŠOVÁ, Anna. DPH v Európskej únii. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 181-183.
  článok

  článok


 9. FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ, Zuzana. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2005. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 189-192.
  článok

  článok


 10. PAULE, Ivan. Deriváty z pohľadu účtovnej jednotky a z pohľadu audítora. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 5, s. 219-223.
  článok

  článok