Výsledky vyhľadávania

 1. VLACHYNSKÝ, Karol. Globalizácia a zmeny v cieľoch podnikateľskej činnosti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok


 2. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Účtovná závierka v komerčnej poisťovni za rok 2005. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok


 3. ALEXY, Martin - LAUKO, Marcel. Hodnotenie nástrojov predvstupovej pomoci EÚ - východiská pre riadenie a využívanie štrukturálnych fondov v SR. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 2, s. 42-48.
  článok

  článok


 4. HRVOĽOVÁ, Božena. Odhad premenných pri ohodnocovaní dlhových cenných papierov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 3, s. 94-100.
  článok

  článok


 5. TUMPACH, Miloš. Zdaňovanie výsledku hospodárenia zisteného v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 3, s. 109-111.
  článok

  článok


 6. ŠULOVSKÁ, Miriama. Súvaha podľa medzinárodných účtovných noriem IAS/IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 167-173.
  článok

  článok


 7. HVASTOVÁ, Jozefína. Inflačné účtovníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 173-176.
  článok

  článok


 8. SCHULTZOVÁ, Anna. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 185-188.
  článok

  článok


 9. MAJTÁNOVÁ, Anna - KRÁTKA, Zuzana. Riziká v poisťovníctve a ich osobitosti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 4, s. 193-195.
  článok

  článok


 10. HVOŽDAROVÁ, Jana. Goodwill a jeho testovanie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 5, s. 202-209.
  článok

  článok