Výsledky vyhľadávania

 1. GLOVA, Jozef. Determinanty hodnoty vlastného kapitálu v oceňovaní MSP s aplikáciou iteračnej metódy. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 92-98.
  článok

  článok

 2. HEČKOVÁ, Jaroslava - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 107-118.
  článok

  článok

 3. HUČKA, Miroslav et al. Víceúrovňový přístup k modelování podnikových procesů na bázi hodnotových řetězců. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 119-130.
  článok

  článok

 4. ADÁMEK, Pavel. Corporate social responsibility in European SMEs-myth or reality? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 7-18.
  článok

  článok

 5. DUŠKOVÁ, Jitka. Charakteristika sociální ekonomie. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 62-71.
  článok

  článok

 6. GANDŽALOVÁ, Daniela. Použitie a ochrana spoločného a výlučného majetku pri podnikaní jedného alebo obidvoch manželov a právne následky neúspešného podnikania jedného z manželov na spoločný alebo výlučný majetok nepodnikajúceho manžela. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 80-91.
  článok

  článok

 7. HAVLÍČEK, René. Deutschland nach der Wiedervereinigung -kurze Bilanz. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 99-106.
  článok

  článok

 8. HURYCH, Petr. Role kartelových dohod při eliminaci dominantního postavení soutěžitele. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 143-154.
  článok

  článok

 9. KOTYZA, Otakar. Strategie personální stabilizace zaměstnanců ve firmách a podnicích. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 209-218.
  článok

  článok

 10. MILECOVÁ, Zuzana. Obchodovateľný verzus neobchodovateľný sektor v krajinách Višegrádskej štvorky. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 273-281.
  článok

  článok