Výsledky vyhľadávania

 1. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 2. Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013 [elektronický zdroj]. Spracoval Martin Lábaj ; recenzenti Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. CD-ROM [176 s., 8,8 AH]. ISBN 978-80-225-3685-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. EAPG workshop 2011. Seminár mladých vedeckých pracovníkov. Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011 [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Lábaj. Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. CD-ROM [150 s.]. ISBN 978-80-225-3280-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PSÁRSKA, Marianna. Vývoj a zmeny čistých peňažných príjmov, výdavkov a spotreby domácností SR v spojitosti s finančnou a hospodárskou krízou. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, [S. 1-7]. Projekt pre mladých vedeckých pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 2315024.
  článok

  článok

 5. Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Zborník zostavili Andrea Vondrová, Štefan Sabo. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. CD-ROM [87 s.]. MVP 2315024. ISBN 978-80-225-3336-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. LÁBAJ, Martin. Priame a nepriame efekty z transferu technológií prostredníctvom PZI. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-6]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. VESELOVSKÁ, Stanislava. Historický pohľad na zamestnanosť žien v Európskej únii. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-9].
  článok

  článok

 8. SILANIČ, Peter. Simulácia vývoja variancie predaja produktu. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-7]. VEGA 1/0421/11.
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Teoretické východiská intertemporálneho prístupu k vyrovnávaniu platobnej bilancie v podmienkach Eurozóny. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-19]. MVP 2315023 (50%), VEGA 1/0542/09 (50%).
  článok

  článok

 10. SABO, Štefan. Ako riešiť asymetrické šoky v menovej únii. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 6-11. Projekt mladých vedeckých pracovníkov 2315024.
  článok

  článok