Výsledky vyhľadávania

 1. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 2. KOLEMBUS, Anton. Výdavky na reprezentáciu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 12, s. 40-48.
  článok

  článok


 3. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká rezerv a nevyfakturovaných dodávok v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 4, s. 10-15.
  článok

  článok


 4. KRUPÁŠOVÁ, Dominika - KLIMEK, Miroslav. Účtovanie nákladov a výnosov podniku v kontexte uplatňovania účtovných zásad. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 235-241 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká bežných transferov obce. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 28. január 2016, roč. 10, č. 1, s. 3-4.
  článok

  článok


 6. MORAVČÍKOVÁ, Elena. New standards for the recognition of revenue and its impact on business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 765-770 CD-ROM. KEGA 042EU-4/2015 (100%).
  článok

  článok


 7. ANTALOVÁ, Renáta. Alokácia nákladov v manažérskom účtovníctve ako nástroj ovplyvňovania finančnej situácie podniku. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 9-12.
  článok

  článok


 8. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká v účtovaní nákladov v štátnej rozpočtovej organizácii. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 31. august 2015, roč. 9, č. 8, s. 8-9.
  článok

  článok


 9. MANOVÁ, Eva. Vplyv časového rozlíšenia nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia podniku. In Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4. Vedecký seminár. Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4 : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-15-109-00, I-15-110-00, I-15-111-00 v rámci Týždňa vedy a techniky a k 75. výročiu Ekonomickej univerzity v Bratislave : vedecký seminár : 12. november 2015 Bratislava, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4177-0, s. 32-38 CD-ROM. VEGA 1/0292/13, PMVP 1-15-109-00.
  článok

  článok


 10. ČORBA, Juraj - LEŠKOVÁ, Ľubica. Environmentálne účtovanie nákladov podľa normy STN EN ISO 14051:2011. In Bezpečné Slovensko a Európska únia. medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečné Slovensko a Európska únia : recenzovaný zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 13.- 14. november 2014. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-89282-95-1, s. 78-87.
  článok

  článok