Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Mojmíra. Dobré riešenie, no zatiaľ nestačí. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 24-27.
  článok

  článok


 2. HIGGINS, Martyn. Conflicting and competing roles and expectations: the conundrum of failing social work students on placements. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 38-46.
  článok

  článok


 3. VAŠČÁKOVÁ, Drahoslava. Záškoláctvo rómskych žiakov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok


 4. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov : tvorivý prístup k učeniu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 10, s. 14-19.
  článok

  článok


 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Komparácia metód vyučovania na vysokej škole. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 67-74. KEGA 030 EU-4/2015.
  článok

  článok


 6. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Aplikácia medzipredmetových vzťahov a praxe pri výuke ekonomických predmetov. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 75-80. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok


 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Rámcová osnova pre výchovu k podnikateľstvu. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 89-98. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok


 8. HLAVATÝ, Ivan. Simulácia podnikania - ideálna výučba budúceho podnikateľa. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 15-19 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. HUDEC, Martin. Interconnecting universities and practice as the modern verge of renaissance in education. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 26-32 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok


 10. KUBÍK, Peter. Duálne vzdelávanie ako základ inovácií spoločnosti. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 450-54 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok