Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Jaromír. Možnosti priblíženia cvičení z didaktiky účtovníctva praxi účtovníckeho vzdelávania na stredných školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 37-44 online. KEGA 005EU-4/2024.
  článok

  článok

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. Redakčné a zostavovateľské práce: Jaromír Novák ; recenzenti: Soňa Kompoltová, Lucia Krištofiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 103 s. [5,15 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4818-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea. Project Based Learning from the Point of View of Economics Students. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 832-838 online.
  článok

  článok

 5. HANUS, Martin - HAVELKOVÁ, Lenka. Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza výsledkov druhého ročníka olympiády podnikový hospodár. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 2, s. 38-46 online.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Jaromír et al. Odborová didaktika ekonomických predmetov. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Ľudmila Velichová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 191 s. [12,44 AH]. ISBN 978-80-225-4846-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BERKOVÁ, Kateřina - KREJČOVÁ, Kristýna - NOVÁK, Jaromír. Students' Attitudes to Selected Subjects in Secondary Economic Education. - Registrovaný: Scopus. In Problems of Education in the 21st Century. - Siauliai : Scientia Socialis, 2020, vol. 78, no. 1, pp. 9-23 online. IGS VŠE F1/7/2018, VŠE IP 100040, KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana. Pripravenosť učiteľov na zvládanie výchovných problémov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2020. ISBN 978-80-225-4744-4, s. 3-7 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. HERICH, Ján. Anticipácia počtu novoprijatých študentov a absolventov vysokých škôl do roku 2025. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 13-23.
  článok

  článok