Výsledky vyhľadávania

 1. PISOŇOVÁ, Mária - SITARČÍK, Ján. Syndróm vyhorenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 3, s. 15-18.
  článok

  článok

 2. KOVTUNETS, Volodymyr - LONDAR, Sergiy. Evaluation of Higher Education Services Cost. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 178, no. 7-8, s. 57-69.
  článok

  článok

 3. SZOMOLÁNYI, Karol. Model reálneho hospodárskeho cyklu malej otvorenej ekonomiky systémom dvoch rovníc. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 711-718 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 4. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta - RAKOVSKÁ, Eva. Návrh niektorých zmien v študijnom programe Hospodárska informatika. In Informatika XXVI/2013 : sborník z konference : Luhačovice, 21.-23. ledna 2013. - [Brno : Mendelevova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta], 2013. ISBN [nemá], [4 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. DOUCEK, Petr - MARYŠKA, Miloš - NOVOTNÝ, Ota. Analýza souladu obsahu ICT studijních oborů s požadavky praxe v České republice. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 148-160.
  článok

  článok

 6. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podnikové hospodárstvo. In Aktuálne problémy metodiky a obsahu predmetov podnikovohospodárskych náuk : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3517-5, s. 6-14. VEGA 346.
  článok

  článok

 7. JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Teória a prax využitia bakalárskeho štúdia. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 29-32.
  článok

  článok

 8. GROSSMANOVÁ, Marta. Koncepcia nového študijného programu "Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia" v aplikácii na výučbu anglického jazyka na EU v Bratislave. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 43-48.
  článok

  článok

 9. PRUDKÝ, Libor. Životní dráha a strukturované studium na vysokých školách. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2011. ISSN 1210-6658, 2011, roč. 19, č. 1, s. 5-16.
  článok

  článok

 10. KOVÁČIKOVÁ, Elena. English for specific purposes at non-philological universities in the Czech Republic and Slovakia. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, s. 133-140.
  článok

  článok