Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Manažér, čo je tvojím produktom? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 22-27.
  článok

  článok

 2. Chodia ešte vaši zamestnanci do práce iba pracovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 6-9.
  článok

  článok

 3. SOROKOVÁ, Tatiana. Pygmalion efekt a Golem efekt v riadení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 2, s. 22-25.
  článok

  článok

 4. AUGUSTÍN, Michael. Fenomén Macron: Smerovanie k prezidentskej republike? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2021. ISSN 1336-1562, 2021, roč. 19, č. 1, s. 89-110 online.
  článok

  článok

 5. ASCHBACHER, Christine. Innovative Leadership Style for Industrial Companies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Mäkké manažérske faktory pri inovatívnom riadení zdravotníckych zariadení. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 30-41.
  článok

  článok

 7. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. How Successfully Can Decision-Making Style Predict the Orientation Toward Well- Or Ill-Structured Decision-Making Problems. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, vol. 11, no. 1, pp. 99-115 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Decision Making Style of a Manager and Functional Area of Control. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 455-461 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 9. HAJDUOVÁ, Zuzana. Analýza faktorov vplývajúca na motiváciu zamestnancov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 20-27.
  článok

  článok

 10. MIŠKO, Dávid - VAGAŠ, Matúš - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok