Výsledky vyhľadávania

 1. DOMARACKÁ, Denisa. Statutory Audit in Slovakia – Phenomenon of Current Legislative Changes. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 24-27.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah - MAJERNÍK, Milan. Manažérstvo rizík v integrovanom systéme. Recenzenti: Jana Müllerová, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [126 s.] [6,3 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-7-5.
 3. POTOMA, Radoslav. Quality in Production Processes. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 116-117 online.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Integrované manažérstvo podnikových rizík podľa medzinárodných štandardov. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 14: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 6. november 2020. - Žilina : EDIS- vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2020. ISBN 978-80-554-1742-4, s. 166-176 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. DUPAĽ, Andrej. Charakterové vlastnosti (dimenzia) súčasnej automatizácie a digitalizácie výrobných a logistických procesov v rozvoji podnikov. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 6. DUPAĽ, Andrej. Štandardizácia a normalizácia ako klasický a novodobý pojem (fenomén) rozvojových procesov v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 114-121 online.
  článok

  článok

 7. MIZLA, Martin - PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Managing a Mass Production Line and Quality in Manufacturing. In Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. ISBN 978-83-7947-368-7, s. 43-58 [1,14 AH] online.
  článok

  článok

 8. DĚDEČKOVÁ, Nina. Post-byrokratická organizácia a zmeny v prístupe ku kontrole. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 100-106 online.
  článok

  článok

 9. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. Recenzenti: Juraj Nemec, Mária Uramová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. [170 s.]. ISBN 978-80-557-1355-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MIZLA, Martin. Integrovanie systémov manažérstva. In Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4576-1, s. 56-61 online. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok