Výsledky vyhľadávania

 1. DROTÁR, Matej. Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 2, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Children Back in School and (Un)Traditional Easter. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 39, no. 3, pp. 1-5 online.
  článok

  článok

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 1, s. 15-17.
  článok

  článok

 4. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Žiak v rodine - aktuálne (aj) z daňového aspektu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 2, s. 9-22.
  článok

  článok

 5. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana. Výchovné problémy žiakov stredných škôl z pohľadu učiteľov. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1335-1109, 2020, roč. 26, č. 1, s. 63-70.
  článok

  článok

 6. HÁJEK, Oldřich et al. Vyhodnocení žákovských testů - modelové situace řešení. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 102-109.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÁ, Erika. Učiteľ - nové trendy a výzvy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. KOSTURKOVÁ, Martina. Profesijné spôsobilosti začínajúceho učiteľa potrebné pre výkon povolania : profesijné kompetencie začínajúceho učiteľa. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 5, s. 14-17.
  článok

  článok

 9. POLONYOVÁ, Simona. Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 51-55 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 10. PETLÁK, Erich. Učebné štýly žiakov : dôležité požiadavky pre edukačnú prax. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 4, s. 7-10.
  článok

  článok