Výsledky vyhľadávania

 1. HRABOVSKÁ, Zuzana. Regionálny rozvoj v kontexte Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010. ISSN 1335-7182, 2010, roč. 11, č. 1, s. 131-144.
  článok

  článok

 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 77-79.
  článok

  článok

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Rozvoj vidieka na Slovensku - podmienky poskytovania finančnej podpory. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 7-8, s. 99-106.
  článok

  článok

 4. PELEGRINOVÁ, Lenka. Regional disparities among EU new member states. In New economic challenges : 1st international PhD students conference, Brno, 21.1. - 22.1. 2009. - Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4815-7, s. 189-194.
  článok

  článok

 5. Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 242-262.
  článok

  článok

 6. HANÁK, Róbert. Skryté náklady eurofondov. In Konzervatívne listy : mesačník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. - Bratislava : Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2009. ISSN 1336-5886, 2009, č. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <www.konzervativizmus.sk>
  článok

  článok

 7. HRAŠKOVÁ, Dagmar. OP - Zdravotníctvo - čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 6, s. 75-79.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 5, s. 66-71.
  článok

  článok

 9. RÝSOVÁ, Lucia. Kohézna politika Európskej únie v období rokov 2007 - 2013. In Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja : rozvoj Slovenska v kontexte európskych vývojových trendov. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89143-69-6, s. 301-327.
  článok

  článok

 10. Operačný program priorít pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 5, s. 74-78.
  článok

  článok