Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁ, Monika. Integrační proces u cizinců v České republice a ve Finsku. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 40-54.
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona. Rodová rovnosť a jej vplyv na postavenie žien v politike na príklade Fínska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 151-159 online.
  článok

  článok

 3. ROKONALOVÁ, Alena - PAROBEK, Ján - ČERNOTA, Mikuláš. Komparatívna analýza prínosu lesného hospodárstva do ekonomiky Slovenskej a Fínskej republiky. In Finančná výkonnosť lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v meniacich sa podmienkach : zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3249-6, s. 90-98 onlline. VEGA 1/0666/19. Dostupné na : <https://kerlh.tuzvo.sk/sites/default/files/zbornik_pvp_0.pdf>
  článok

  článok

 4. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 5. BURÁK, Emil. Daňové znalosti - inšpirácie a inovácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 11, s. 32-39.
  článok

  článok

 6. Investing in Youth: Finland. Paris : OECD, 2019. 126 s. Investing in Youth. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-finland_1251a123-en> ISBN 978-92-64-49729-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. CZARNY, Ryszard M. - FILIPEC, Ondřej - GRZYBOWSKI, Marian. Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej. Recenzenci: Monika Banaś, Andrzej Kubka. 1. wydanie. Kielce-Trnava : Compus, 2018. 168 s. ISBN 978-83-64038-75-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 9. BEDNÁROVÁ, Lucia. Nakladanie s textilným odpadom. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 41-49 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 10. KALABIS, Zbyněk. Z historie Suomen Pankki, centrální banky Finska. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 48-48.
  článok

  článok