Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-12].
  článok

  článok

 2. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Schemes of employee benefits - advantages and disadvantages from the employers' and employess' point of view. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, [S. 1-5].
  článok

  článok

 3. FUKSOVÁ, Nadežda - MELUCHOVÁ, Jitka. Empolyee motivation and implementation of IAS 19 as an important aspect in human resources management. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2010. ISSN 1338-3302, 2010, vol. 1, no. 1, pp. 25-35.
  článok

  článok

 4. TUMPACH, Miloš - ŠTEVKOVÁ, Lucia. Dlhodobé zamestnanecké požitky s fixnou sumou podľa IAS 19. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 2, s. 77-80. VEGA 1/4587/07-200.
  článok

  článok

 5. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné účtovné štandardy: Aplikácia IFRS. Krátkodobé zamestnanecké požitky a požitky pri predčasnom ukončení zamestnania podľa IAS 19. In eNOVINY. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 28.8.2006. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=1&obsah=6&area=211>
  článok

  článok

 6. HOLIČKA, Ján. Informácie o vydaných Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) a ich interpretáciách (IFRIC) v decembri 2004. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2005. ISSN 1335-2024, 2005, roč. 13, č. 5, s. 175-179.
  článok

  článok

 7. BOLGÁČ, Ján. IAS 19 - Zamestnanecké požitky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi s prílohou. - Bratislava : SÚVAHA. ISSN 1335-2024, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-12.
  článok

  článok

 8. JANKUROVÁ, Lenka - MIČKO, Juraj. Medzinárodný účtovný štandard IAS 19 Zamestnanecké požitky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2001. ISSN 1335-7034, 2001, č. 3, s. 62-63.
  článok

  článok