Výsledky vyhľadávania

 1. CIEŚLIK, Andrzej - RYAN, Michael. Brexit and the Location of Japanese Direct Investment in European Regions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 66-73.
  článok

  článok

 2. NAKANISHI, Takayuki et al. Comparative Study on Willingness to Communicate among Four Different Countries: Japan, the Slovak Republic, the Czech Republic, and Spain. In Dokkyo Journal of Language Learning and teaching. - [Tokyo] : Dokkyo University. ISSN 21875995, 2020, vol. 8, march, pp. 29-45.
  článok

  článok

 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Čeboly ako fenomén kórejskej ekonomiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 22-28 online.
  článok

  článok

 4. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  článok

  článok

 5. STRELINGER, Ján. Cultural Diplomacy and the Role of Culture in International Negotiations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 106-115.
  článok

  článok

 6. LIPKOVÁ, Ľudmila - KAPUSTINA, Larisa - STEPANOVA, Diana. The Importance of the EU-Japan Economic Partnership Agreement. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 542-548 online.
  článok

  článok

 7. Najväčšia zóna voľného obchodu na svete. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 54-55.
  článok

  článok

 8. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 9. BUBLÍKOVÁ, Barbara. Toyota a její princ. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 40-42.
  článok

  článok

 10. KOPÁČEK, Miroslav - BAAR, Vladimír. Urbanizační trendy ve vybraných východoasijských státech. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 1, s. 30-47.
  článok

  článok