Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-17] online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. KAHANEC, Martin et al. The Social and Employment Situation of Roma Communities in Slovakia : Study Requested by the EMPL Committee. 1st Edition. Luxembourg : Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2020. 44 s. Dostupné na : <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648778/IPOL_STU(2020)648778_EN.pdf> ISBN 978-92-846-6497-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. CHRANČOKOVÁ, Martina. Roma Integration in the Present. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020. ISBN 978-80-87291-27-6. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 130-145 online. VEGA 2/0002/18, VEGA 2/0151/19, APVV-17-0141.
  článok

  článok

 4. VADKERTIOVÁ, Silvia. Prístupy EÚ podporujúce riešenia problémov spojených so šírením vírusu COVID-19 v marginalizovaných skupinách. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 2, s. 122-127.
  článok

  článok

 5. SZÜDI, Gábor - SZÜDI, Jaroslava. The Promotion of Social Inclusion in the Slovak Education System through "Teach for Slovakia" Programme. In EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries : Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. - London : Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-35280-3; 978-0-429-43454-9 (ebk, pp. 175-194 [1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 6. SIVAŠOVÁ, Daniela. Demografická analýza vybraných ukazovateľov rómskej populácie na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 71-83.
  článok

  článok

 7. SIVAŠOVÁ, Daniela. Úmrtnosť a zdravotná situácia rómskej populácie na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 145-152.
  článok

  článok

 8. VRABCOVÁ, Veronika. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 12, s. 26-28.
  článok

  článok

 9. ŠKORNIČKOVÁ, Zuzana - MORAVCOVÁ, Markéta. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 197-212.
  článok

  článok

 10. URBAN, David. Využívání dávek v hmotné nouzi ze strany osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 284-292.
  článok

  článok