Výsledky vyhľadávania

 1. FEHÉROVÁ, Martina. Are You Willing to Help a Classmate even When You Have to Give away Something? Altruistic and Egoistic Behaviour in Groups. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 21.
  článok

  článok


 2. NOVÁKOVÁ, Michaela. Globalization and its impact on changes in volunteering. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 1750-1756 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 3. MUSOVÁ, Zdenka - HULIAKOVÁ, Zuzana. Dobročinný marketing ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju v globálnom prostredí. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 [CD-ROM].
  článok

  článok


 4. SIGMUND, Tomáš. Vztah etického a ekonomického chování. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 2, s. 223-243.
  článok

  článok


 5. TARIŠKOVÁ, Natália. Permanentná aktuálnosť interkultúrnych kompetencií. In Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Konferencia s medzinárodnou účasťou. Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej : Bratislava, 15. mája 2014. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1, s. 102-105. VEGA 1/0790/12.
  článok

  článok


 6. JANDA, Josef. Banky a charita patří k sobě. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 12, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. ROGALSKA, Karin. Tanec s miliardami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 16.
  článok

  článok


 8. PORVAZNÍK, Ján - HUDÁKOVÁ, Floriána. Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 456-461.
  článok

  článok


 9. BRLEJOVÁ, Soňa - HOLLÁ, Anna - MIŠOVIČ, Andrej. Altruistické správanie v riadení dodávateľského reťazca. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4, s. [1-6]. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok


 10. REPKOVÁ, Kvetoslava. Dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktívne starnutie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012. ISSN 0049-1225, 2012, roč. 44, č. 4, s. 451-475. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210010/09101210Repkova2 - OK.pdf>
  článok

  článok