Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - OLEXOVÁ, Cecília - KUDLOVÁ, Zuzana. Factors Predicting Companies’ Crisis in the Engineering Industry From the Point of View of Financial Analysis. - Registrovaný: Scopus. In Plos One. - San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203, 2022, vol. 17, no. 2, pp. 1-21 online. APVV-19-0124, I-21-113-00.
  článok

  článok

 2. BARKÓCIOVÁ, Miroslava - KASELYOVÁ, Paulína. Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ukazovateľa EVA. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 89-100.
  článok

  článok

 3. JENČOVÁ, Juliána - STAŠKO, Martin - TKAČÍKOVÁ, Lenka. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 72-82 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 4. SVATOŠOVÁ, Veronika. Importance of Financial Strategy in E-commerce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 3, s. 278-305.
  článok

  článok

 5. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Education in the Field of Financial Planning in the Conditions of Teaching by Distance Methods. In INTED 2021. The 15th Annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2021 : The 15th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079, pp. 7194-7200 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 6. BARTOŠOVÁ, Viera. Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 12, s.162-190.
  článok

  článok

 7. MICHŇOVÁ, Mária. Roa Indicators As a Predictor of Financial Health of Companies. In QUAERE 2021. mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD Students and Assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISBN 978-80-87952-34-4, s. 152-157 online.
  článok

  článok

 8. SIEBER, Jakub. Posúdenie finančného zdravia neziskovej organizácie s využitím analýzy pomerových ukazovateľov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 76-84 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 9. SIEBER, Jakub. Horizontálna a vertikálna analýza súvahy neziskovej organizácie v sektore služieb pred pandémiou COVID19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 64-76.
  článok

  článok

 10. KASELYOVÁ, Paulína - SKOČEJOVÁ, Erika. Zhodnotenie finančnej situácie vo vybranom podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 96-104. I-21-113-00.
  článok

  článok