Výsledky vyhľadávania

 1. BALCERZAK, Adam P. - PIETRZAK, Bernard. Digital economy in Visegrad countries. Multiple-criteria decision analysis at regional level in the years 2012 and 2015. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Jun 2017, no. 2, s. 5-18.
  článok

  článok


 2. ŠTANGOVÁ, Nora - VÍGHOVÁ, Agneša. Riziká finančného auditu - komparácia VS versus podnikateľské subjekty. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 7-13.
  článok

  článok


 3. Vývoj ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike a Českej republike po hospodárskej kríze. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 85-91.
  článok

  článok


 4. KORDOŠOVÁ, Alena - ŠIMÍKOVÁ, Iris. Komparatívna analýza podvojného účtovníctva neziskových organizácií v Slovenskej republike a Českej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 60-72 online.
  článok

  článok


 5. CHMELOVÁ, Michelle. Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-17 online. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok


 6. HORVÁTH, Péter et al. Status quo and future development of sustainability reporting in Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of East European management studies (JEEMS). - Mering : Reiner Hampp Verlag, 2017. ISSN 0949-6181, 2017, vol. 22, no. 2, s. 221-243.
  článok

  článok


 7. GLOBAN, Tomislav - SORIĆ, Petar. Financial integration before and after the crisis: euler equations (re)visit the European Union. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 3, s. 237-262.
  článok

  článok


 8. NEČADOVÁ, Marta. Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 2, s. 45-69.
  článok

  článok


 9. BEDNÁR, Daniel. Porovnanie spolupráce Českej republiky a Slovenkej republiky s Medzinárodným trestným súdom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 252-267.
  článok

  článok


 10. NEUMANN, Pavel. Změny v mezinárodním obchodu a světové výrobě ve světle nových trendů globalizace. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN ISSN 1339-2751, 2017, roč. 15, č. 1, s. 72-89.
  článok

  článok