Výsledky vyhľadávania

 1. KLŮFA, Jindřich. Matematika pro bakalářské studium na VŠE. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2019. 198 s. ISBN 978-80-87865-53-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Improving Teaching of Mathematics Through Data Mining Learning Analytics. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2019. The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2019 : The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079, pp. 786-791 online. VEGA 1/0373/18, Institutional project 1609 04/2018-12/2019.
  článok

  článok

 3. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. What is the Price for Audit? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 41-45. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 4. MAKOVSKÝ, Petr. Moderní teorie dlouhodobé spotřeby v kontextu „Mankiwovy“ záhady. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 2, s. 75-84.
  článok

  článok

 5. JANKOVÁ, Katarína. Markovove reťazce a ich aplikácie. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 206 s. ISBN 978-80-562-0075-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PÉTIOVÁ, Marianna. Pohľad riaditeľov základných a stredných škôl na záškoláctvo a predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014. 46 s. ISBN 978-80-89354-23-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. HAMALA, Milan - TRNOVSKÁ, Mária. Nelineárne programovanie, teória a algoritmy. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8057-986-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Modelový aspekt analýzy ekonomických procesov podniku a metódy riešenia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 31-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177621/2013_01_ita.pdf>
  článok

  článok

 9. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Vektorovo autogresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Recenzenti: Zlatica Ivaničová, Petr Fiala. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 235 s. [18,26 AH]. ISBN 978-80-225-3723-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. VÝROST, Tomáš. Recenzia na publikáciu Introduction to real analysis. In PhD. Meetings and Seminars IV. : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 11. 5. 2012. - Košice, 2012. ISBN 978-80-225-3431-4, s. 98-100. Recenzia na: Introduction to real analysis / R.G. Bartle, D.R. Sherbert. - New York : John Wilea & Sons Inc, 2000. - ISBN 0-471-32148-6. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2012/pdf/_R_Vyrost_BartleSherbert.pdf>
  článok

  článok