Výsledky vyhľadávania

 1. BORKOVEC, Jiří. Jak na energetickou chudobu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok

 2. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Effective Management Tools for Solving the Problem of Poverty in Relation to Food Waste in Context of Integrated Management of Energy. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 14, pp. 1-18 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 3. GETAHUN, Saleamlak Fentaw - GEJENE, Sintayehu. Consequences of COVID-19 on Digital Economy in the Horn of Africa. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 21-26.
  článok

  článok

 4. ANTOŠOVÁ, Irena - HAZUCHOVÁ, Naďa - STÁVKOVÁ, Jana. Income Situation of Agricultural Households of EU Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, s. 121-128.
  článok

  článok

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-4] online. VEGA V-19-150-00.
  článok

  článok

 6. CHAOUACHI, Maroua - CHAOUACHI, Slim. Financial Developmentand Poverty Reductionin Crisis Periods: Panel Data Evidence From Six Countries of ECOWAS. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 2, pp. 187-202 online.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera - MUNDIER, Marek. Chudoba pracujúcich na Slovensku. In RELIK 2021: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. RELIK 2021 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, s. 414-423 online.
  článok

  článok

 8. LEŠKO, Peter. Globálny pokrok a neustále pretrvávajúce globálne omyly. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 86-92 online. KEGA 035EU-4/2020, VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 9. OGBONNA, Oliver E. et al. Moderating Effect of Institutional Quality on Relationship Between Foreign Aid and Economic Growth in Africa. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 4, s. 457-478.
  článok

  článok

 10. KOVÁŘOVÁ, Eva - VAVREK, Roman. The Occurrence of the Preconditions for Social Exclusion in the Czech Republic: A Basis for the Planning of Social Prevention Services. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 1213-2446, 2021, vol. 21, no. 2, s. 173-188.
  článok

  článok